مدونة

منتجات صحة الطفل

شامپو بچه بوژنه سال هاست که مورد اعتماد خانواده ها و مادران بوده و فرمول ضداشک آن حتی محبوب بزرگسالان نیز می باشد. این محصول با فرمالیسیون ملایم و PH مناسب، سازگار با پوست و موی لطیف کودکان به شمار می‌رود.

بوجنه

مسؤولية اجتماعية

مسئولیت اجتماعی

امروزه کسب و کارها با ترندها و مسائل اجتماعی، زیست محیطی و فناوری پیچیده و بی سابقه ای روبرو هستند که نیازمند سبک جدیدی از مدیریت رویدادها می باشند. در این سبک، نحوه ارتباط بخش مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) با نوع عملکرد و اهداف شرکت مطرح است و نقش هر کسب و کار در قبال جامعه بطور استراتژیک بررسی می شود؛ بطوریکه هر اقدام تجاری به نوعی یک اقدام اجتماعی است (و بالعکس) و اساسا دیگر نمی توان این دو بخش را جدا از هم تصور کرد. شواهد نیز نشان می دهند که مساله ی پایداری در حال تبدیل شدن به یکی از جریان های اصلی اقتصاد آینده است و نباید به برنامه ی مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک "کار خوب غیر ضروری یا خیرخواهانه" یا کاری که از "تجارت واقعی" جداست، نگاه کرد. این دیدگاه جدید در بخش مسئولیت اجتماعی شرکت بوژنه نیز انعکاس پیدا کرده است و این برند ارزش آفرینی اجتماعی و محیط زیستی را فعالیتی برد-برد هم به نفع جامعه و هم در به نفع اهداف شرکت می داند.