پاک کننده سطوح

عدم به جا گذاشتن رنگ و لکه روی دستمال و سطوح

عدم به جا گذاشتن رنگ و لکه روی دستمال و سطوح

ایجاد درخشندگی

ایجاد درخشندگی

رایحه دلپذیر

رایحه دلپذیر

پاک کننده چند منظوره