سفید کننده

قدرت لکه بری و سفیدکنندگی زیاد

قدرت لکه بری و سفیدکنندگی زیاد

ضدعفونی کنندگی

ضدعفونی کنندگی

ایجاد درخشندگی

ایجاد درخشندگی

سفید کننده غلیظ