جرمگیر

قدرت پاک کنندگی زیاد

قدرت پاک کنندگی زیاد

ضدعفونی کنندگی

ضدعفونی کنندگی

ایجاد درخشندگی

ایجاد درخشندگی

جرمگیر غلیظ

مایع جرمگیر